Dokumentert sikkerhetsopplæring

Dokumentert opplæring

Vi kan skreddersy et opplegg for din bedrift, med deres spesifikke maskiner og utstyr.

 

Dere vil få full dokumentasjon på opplæringen, slik at dette er på plass hvis dette forlanges fremvist av myndighetene.

 

Eksempler på verktøy/utstyr hvor det kreves dokumentert opplæring kan være:

Vinkelsliper, løftebukker, slipeverktøy, plasmabrenner, spikerpistoler etc.

 

Deltagerene vil få utstedt kompetansebevis fra Stiftelsen Sentralregisteret, SFS.

 

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

 

§ 10-1.Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

 

§ 10-2.Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr

Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende.

Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med aktuelle arbeidsutstyr innenfor det området det er gitt opplæring i.

Demonstrasjon og prøving i forbindelse med reparasjon er unntatt fra kravet om dokumentert opplæring.

Borger fra annet EØS-land eller Sveits skal søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-3.

 

§ 10-3.Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til § 10-2 skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr:

-bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse

-tårnkraner

-mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm

-portalkraner

-kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger

-løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen

-masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).

 

§ 10-4.Krav til utstyrsspesifikk opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.